Công tác an sinh xã hội

Trong các năm qua công ty đã tham gia rất tích cực vào việc đóng góp các hoạt động từ thiện cũng như an sinh xã hội cụ thể như:

– Năm 2011:

+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Quảng Nam: 1.000.000.000 đồng

+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Hà Tĩnh:       2.000.000.000 đồng

+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Ninh Bình:    2.500.000.000 đồng

– Năm 2012:

+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Quảng Nam:  2.000.000.000 đồng

+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Hà Tĩnh:        1.500.000.000 đồng

+ Ủng hộ lũ lụt tỉnh Hà Tĩnh:                           3.000.000.000 đồng

+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Ninh Bình:     2.000.000.000 đồng

+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Hưng Yên:     2.000.000.000 đồng

– Năm 2013 và 2014:

+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Quảng Nam:   4.000.000.000 đồng

+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Hà Tĩnh:         3.500.000.000 đồng

+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Ninh Bình:     4.000.000.000 đồng